OK
دفترحقوقی هدی فرخی

تجاری

ظهرنویسی چک و سفته

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و ...

ویژگی های اسناد تجاری

به طور عام اسناد تجاري، اسنادي هستند كه بين تجار رد و بدل مي‌شوند و در روابط تجارتي سنديت دارند.