OK
دفترحقوقی هدی فرخی

حدود و اختیارات وکیل دادگستری زن در دعاوی مدنی

وکالت در دادگاهی های که به پرونده های مدنی رسیدگی می کنند شامل تمام اختیارات می باشد جز آنچه را که موکل وکیل دادگستری زن استثنا کرده باشد. لذا برای وکیل، موکل باید حدود و اختیارت وکیل را در مورد موارد زیر برای وکیل دادگستری زن صریح نماید: وکالت راجع به اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، واخواهی و یا اعاده دادرسی. وکالت در سازش یا مصالحه با طرف مقابل دعوی. وکالت در تعیین کارشناس برای پرونده قضایی وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداختی به نام موکل.


وکالت وکیل دادگستری زن در دعاوی کیفری


آنچه که اشخاص باید در دعاوی کیفری بدانند این هست که در این نوع دعوی حضور و وجود وکیل دادگستری لازم و الزامی است و فرد متهم و یا شاکی این حق را دارند که یک وکیل دادگستری زن یا بیش از یک وکیل دادگستری برای دعاوی کیفری خود انتخاب نمایند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح خواهند شد از این رو فرد متقاضی می تواند هم در مرحله رسیدگی دادسرا وکیل داشته باشد و هم در مرحله ای که پرونده کیفری به دادگاه ارجاع داده می شود.

وظایف وکیل دادگستری زن در مقابل موکل خود عبارت است از:


اگر از اقدامات یا سهل انگاری وکیل دادگستری زن خسارتی به موکل وارد شود وکیل در برابر این خسارت مسئول خواهد بود. وکیل دادگستری زن باید در اقدامات و فعالیت های خویش مصلحت موکل را همواره رعایت نماید. وکیل دادگستری زن باید صورت حساب وکالت را تقدیم موکل خویش نماید.

وظایف وکیل


مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانونی
حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
تهیه پیش نویس ها، قراردادها و نامه ها برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوق و قضایی موکل خود
جستجوی موارد مشابه قبلی برای تسهیل کار پرونده جاری در دست
جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود
شرکت در جلسات و مذاکره ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی نفعان
ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل