OK
دفترحقوقی هدی فرخی

انواع طلاق و شرایط آن

 

انواع طلاق و شرایط آنطلاق قانونا يك ايقاع است به سخن ديگراراده يك نفر (مرد) در آن ميسر است مطابق قانون مدنى ايران مرد هر زمانى كه بخواهدمى تواند زن خود را طلاق بدهد .

بر اساس ماده 1143 قانون مدنی ایران طلاق از جهت قابلیت رجوع و یا عدم آن بر 2 نوع تقسیم می شود :
1- طلاق بائن
2- طلاق رجعی

طلاق رجعى: طلاقى است كه مرد مى تواند در مدت عده زوجه به زن خود رجوع نمايد.آثار مهمى كه طلاق رجعى دارد اين مورد است كه مرد مكلف است نفقه ى زن خويش را پرداخت نمايد،اگر در زمان عده يكى از طرفين فوت نمايند از يكديگر ارث مى برند نكته بسيار مهم در اين طلاق اين است:زن بعد از صيغه طلاق تا اتمام عده حق ازدواج ندارد.
✍🏻عده زن در طلاق رجعى سه طهر مى باشد
✍🏻زن و مرد در زمان عده به يكديگر محرم مى باشند
✍🏻در صورت ازدواج زن در مهلت عده با شخص ديگر ،باطل مى باشد

طلاق بائن:
از انواع ديگر طلاق ،مى توان به طلاق بائن اشاره كرد كه خود به چهار دسته تقسيم مى شود.
✍🏻اگر زنى دوشيزه باشد و صيغه طلاق جارى شود نوع طلاق ،بائن مى باشد.
✍🏻طلاق خلع و مبارات؛اين دو طلاق با يكديگر متفاوت هستند وليكن وجه تمايز آنهادر كراهتى است كه زن و مرد از يكديگر دارند
✍🏻زن يائسه باشد
✍🏻زن سه طلاقه باشد،به تعبير ديگر زن و مرد سه بار متوالي بايكديگر ازدواج كرده اند و ازيكديگر طلاق گرفته اند در اينصورت به يكديگر حرام مى باشند و حق ازدواج مجدد ندارند.

طلاق از حيث عسر وحرج:
همانطور كه ذكر شد ،حق طلاق در احکام مدنی ایران با مرد است. اما زن یا زوجه بر اساس شرایطی می تواند خواهان طلاق شود. شرایطی که در ضمن عقد درج و ثبت شده ، مانند حق طلاق برای زوجه است. یکی دیگر از این شرایط که قانون آن را عنوان کرده است، طلاق عسرو حرج می باشد
✍🏻ترک خانه در طی یک سال به صورت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب بدون دلیل و عذری موجه
✍🏻ضرب و شتم زن توسط مرد به طوری که به وی آسیب رسانده باشد و در تحمل زوجه نباشد.
✍🏻بیماری روانی و صعب علاج که زندگی زن و مرد را مختل سازد.
✍🏻اعتیاد زوج به مشروبات الکلی و یکی از مواد های مخدر
✍🏻بیماری خاص و یا واگیردار زوج و مواردى كه براى قاضى عسرو حرج زن محرز شود.

طلاق به درخواست زوج(مرد)
مطابق ماده1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» مراحل طلاق از ناحيه زوج
✍🏻مراجعه به دفتر خدمات قضايى جهت طرح دادخواست گواهى عدم سازش
✍🏻اخذ حكم طلاق (گواهى عدم سازش)از مرجع صالح
✍🏻تعييين و تكليف در خصوص كليه حقوق مالى زوجه از قبيل مهريه،نفقه،اجرت المثل،نحله
✍🏻نكته حائز اهميت در خصوص شرط مندرج در عقد نامه ها مىباشد مبنى به نصف دارايى ،در صورتيكه زوج اين بند را امضا نموده باشد ،قاضى پرونده با ارجاع امر به كارشناس در اين خصوص تصميم گيرى مى نمايد.لازم به ذكر است اگر زوج بتواند ثابت نمايد دليل طلاق ناشى از تخلف زوجه از وظايف زناشويى بوده ،زن مستحق شرط نصف دارايى نمي شود.

طلاق از ناحيه زوجه(زن)
همانطور كه در سطور گذشته ذكر شده مطابق قوانين حق طلاق در انحصار مرد است وليكن قانونگذار بنا بر شرايطى اين حق را براى زن قائل شده كه با اثبات عسر و خرج خويش يا با اثبات كراهت و تنفر از زوج بتواند از محكمه درخواست طلاق بنمايد. در آخر شايان ذكر است ،بهترين نوع طلاق براى زوجين طلاق توافقى مى باشد اين نوع طلاق از حيث هزينه و زمان به نفع طرفين مى باشد و از بروز آسيبهاى مادى و معنوى كه ساير طلاقها به دليل طولانى بودن براى طرفين در بر دارد جلوگيرى مى نمايد. ((خواننده محترم ؛توجه داشته باشيد طلاق اولين راه نيست بلكه آخرين راه است)) اگر مى خواهيد در اين مسير قدم گذاريد حتما ،از وكيل مجرب و با تجربه در دعاوى خانواده مشاوره دريافت نماييد
طلاق شوم‌ترین سرنوشتی است که ممكن است برای یك خانواده رقم بخورد با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی‌ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می‌شود و از آن پس برای باز کردن گره و علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شودهدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری ، جهت مشاوره با وکیل خوب طلاق توافقی میتوانید با شماره 09123574655 تماس حاصل نمایید